V našich programech používáme metody zkušenostně reflektivního učení, prostřednictvím kterých účastník získává nové zkušenosti. Nástroji pro rozvoj účastníků nám jsou široké škály aktivit, které jsou založeny na sebezkušenosti a prožívání “ tady a teď ”. Jsou to jednak herní techniky, simulace či workshopy. Cílem těchto aktivit může být například rozvoj dovedností a postojů, konkrétně pak sociální učení (sebepoznání, spolupráce), měkké schopnosti (práce v týmu, vedení lidí, vztahové a komunikační dovednosti) a životní postoje (tolerance,odpovědnost). Součástí programů je vhodně volená a prováděná reflexe, která pomáhá účastníkům převést zážitek do nové zkušenosti.

Naše poslání, vize a hodnoty

Poslání

Poslání

Posláním EduAventura je prostřednictvím programů osobnostního rozvoje umožnit lidem objevovat jejich silné stránky a rozvíjet dovednosti potřebné pro plnohodnotný život.

Vize

Vize

Vizí EduAventura je člověk, který denně zažívá osobní i společenský úspěch, aktivně rozvíjí svůj potenciál a zodpovědně si nachází své místo ve světě.

Hodnoty

Hodnoty

Otevřenost – Věříme, že otevřenost vytváří důvěru mezi námi a účastníky programů.

Respekt – Věříme, že úctou a vzájemným respektem budujeme atmosféru důvěry a uznání.

Podpora - Pomáháme lidem v dosahování cílů.